NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Unitatea SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI, în calitate de operator de date cu caracter personal, prin prezenta vă înștiințăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale destinate furnizării de servicii medicale, care beneficiază de grad de securizare specifică.

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI (UE) 679/2016 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), subscrisa SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI, prin reprezentantul său legal, doctor MORARIU VLAD ALEXANDRU, se obligă să administreze în condiţii de confidenţialitate şi siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau altă persoană, în condițiile legale. Datele colectate au ca şi scop asigurarea de servicii medicale oferite de către unitatea noastră medico-sanitară.

Datele cu caracter personal nu vor putea fi distribuite fără acordul dumneavoastră către terți (mass-media, firme asigurări, alte situații) sau către membrii familiei, decât dacă vă exprimați acordul în scris în acest sens.

Confidențialitatea datelor personale este păstrată și după deces. De la prevederile precedente se exceptează anumite situații prevăzute de legislație (ex.: situații epidemiologice deosebite, situații climatologice deosebite, raportări către CAS – dacă e cazul, la solicitarea organelor de anchetă penală, dacă există o anchetă penală în desfășurare sau dacă există un ordin judecătoresc în acest sens, etc.).

Ca şi pacient, pentru a beneficia de serviciile medicale pe care le solicitați, aveți obligația de a furniza date cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru întocmirea fişelor medicale, biletelor de trimitere pentru investigaţii, consultaţii sau internare, prescripţii medicale etc., precum şi pentru raportările periodice către Casa de Asigurări de Sănătate, Direcţia de Sănătate Publică, CNAS şi Ministerul Sănătăţii.

Refuzul dumneavostră de oferire a datelor necesare serviciului medical, de altfel acordat la cerere, determină imposibilitatea înscrierii în sistemul de ocrotire a sănătăţii din România şi de acordare de servicii medicale.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI şi vor fi comunicate numai următorilor destinatari: Casa de Asigurări de Sănătate, Direcţia de Sănătate Publică, Colegiului Medicilor – dacă este cazul, şi altor unităţi medicale ambulatorii şi spitaliceşti (dacă este cazul, în baza prevederilor legale).

Conform Regulamentului mai sus menționat și a Legii drepturilor pacientului, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată.

Aveţi următoarele drepturi: de acces la date, de rectificare, „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Totodată aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul unității noastre medico-sanitare, la datele de contact menționate în antet, în atenţia reprezentantului legal.

Totuși, exercitarea acestor drepturi va atrage după sine imposibilitatea acordării actului medical de către unitatea noastră.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Email: dpo@spital-falticeni.ro